A A A

 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

5. Zapytania mieszkańców.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XXI/198/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,

c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,

d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,

f) zmiany uchwały Nr XXIII/222/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

8. Informacja na temat przebiegu "Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji.

.