A A A

Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek zaprasza mieszkańców miasta Zgierza oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w pracach nad "Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii" w ramach projektu "Decydujmy razem".

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej - "integracja społeczna" oraz skuteczną współpracę władz ze społecznością lokalną przy jej wdrażaniu.

W tym celu zostanie powołany zespół partycypacyjny, którego zadaniem będzie stworzenie dokumentu programowego z wybranego obszaru polityki publicznej, przedstawienie Radzie Miasta Zgierza projektu dokumentu w formie projektu uchwały.

Wdrożenie rozwiązań zawartych w programie nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Radę Miasta Zgierza.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2012 r. o godzinie 16.30 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16).

 

 

.