A A A

Na stronie miasta Zgierza pojawiły się ogłoszenia skierowane do mieszkańców naszego miasta zainteresowanych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic Młodzieżowej, Zawiszy Czarnego, Łagiewnickiej oraz terenu PKP.

Projekt do publicznego wglądu został wyłożony na czas od 10.10 do 8.11 br, jest dostępny w UMZ w pok. 224 w godzinach od 9.00 do 15.00, a we wtorki od 9.00 do 17.00. Dyskusja publiczna nad tym projektem odbyła się 4 listopada w Urzędzie Miasta, jednak uwagi do projektu można wnosić na piśmie do Prezydenta w dniach do 22 listopada 2011 r. W kwestii oceny oddziaływania na środowisko natomiast termin jest dłuższy, do 29 listopada.

Do publicznego wglądu został również wyłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza. Dyskusja publiczna nad tym projektem została zaplanowana na dzień 18 listopada 2011 r. w siedzibie UMZ w sali 114 o godzinie 10.00. Natomiast wszelkie uwagi można również kierować na piśmie do dnia 13 grudnia br.

 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji pani Maria Tałajko odpowiedziała na kilka pytań dotyczących tych projektów:

Justyna Zielińska: Pani Naczelnik, czy mogłaby pani przybliżyć szczegóły tych projektów?

Maria Tałajko: Zgodnie z umową zleconą pracowni urbanistycznej w 2010 roku, gdzie został przygotowany plan, przystąpiliśmy do wyłożenia go do wiadomości publicznej. W piątek 4 listopada odbyła się dyskusja publiczna, na którą zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani. Urząd odwiedzali mieszkańcy już posiadający w tym rejonie działki oraz ci, którzy chcieliby takowe nabyć. Chcieli sprawdzić pod co te działki będą przeznaczone, czy będą dopuszczone pod zabudowę. Zainteresowanie tym tematem było duże. Piątkowe spotkanie miało na celu uzyskanie szczegółowych informacji od autorów planu, którzy odpowiadali bezpośrednio na pytania mieszkańców. A jest to kwestia bardzo ważna jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, ponieważ wyznacza układy komunikacyjne dróg, którymi będzie można dojechać do poszczególnych działek. Wszystko to jest potrzebne, żeby takie nieruchomości mogły powstać, żeby właściciele mogli podzielić działki prawidłowo i mieli dostęp do drogi publicznej.

J.Z.: Proszę powiedzieć jaki jest pomysł na tę przestrzeń, o której mówimy o projekcie?

M.T.: Zgodnie z obowiązującym studium i nowym projektem studium, który jest wyłożony do wglądu publicznego od 10 października, ten teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. W tym rejonie, w opracowaniu tego projektu planu funkcja ta została utrzymana i uzupełniona o tereny usługowe, tereny zieleni - tereny, które będą wskazywały właśnie dojazdy.

J.Z.: Proszę powiedzieć jakie to ma znaczenie dla miasta?

M.T.: Planowanie urbanistyczne ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ umożliwia mieszkańcom w dosyć krótkim terminie po uchwaleniu planu wypisów z tegoż planu uzyskania możliwości projektowania budynków. W sytuacji, kiedy planu miejscowego nie ma, na podstawie studium i na podstawie istniejących zabudowań na działkach sąsiednich udzielamy takich decyzji o warunkach zabudowy, ale nie zawsze jest to możliwe. Kierunki, które wyznacza plan umożliwiają mieszkańcom realizację swoich marzeń, zamierzeń na własnym terenie, na własnych działkach, ewentualnie sprzedaż tych działek.

J.Z.: Jakie kierunki rozwoju są przewidziane dla naszego miasta?

M.T.: W tej chwili równolegle wykładane jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, co ma o tyle istotne znaczenie, że takie studium na lata wyznacza kierunki, w których rejonach, co będzie się rozwijało. Miasto ma w tej chwili 4322 hektary. W rejonie granic miasta położone są zarówno tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, tereny zielone, upraw rolnych. Te ostatnie, czyli tereny zieleni i upraw rolnych zabezpieczają miasto na tzw. przewietrzanie, dostarczające odpowiednie ilości tlenu. Natomiast te tereny oprócz zabudowy mieszkaniowej przeznaczane byłyby na tereny przemysłowe, umożliwiając w ten sposób rozwój. Najważniejszym tutaj myślę tematem będzie S14, która zapewni szybką drogę kontaktu i przewozu. Położone tam tereny przemysłowe umożliwią rozwój przemysłu, budowę nowych zakładów, jak i szybkie dostarczanie właśnie w przyszłości tą drogą towarów, materiałów. Tak samo duże znaczenie mają tereny zieleni, stanowią płuca miasta, ale również miejsca rekreacji, jak chociażby Nowa Gdynia, która według studium będzie mogła być rozbudowana, tak jak nasza Malinka, która służy wypoczynkowi i uprawianiu sportów. Yereny rolne zabezpieczają to przewietrzanie i przemieszczanie się mas powietrza.

J.Z.: Jeszcze na koniec proszę powiedzieć coś więcej o spotkaniu zaplanowanym na 18 listopada.

M.T.: To spotkanie jest zorganizowane po to, by dyskutować nad projektem studium. Bardzo serdecznie zapraszam na tę dyskusję wszystkich zainteresowanych. Myślę, że mieszkańcy uzyskają wtedy informacje bezpośrednio od autorów tego studium z pracowni urbanistycznej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie miasta, a także bezpośrednio u nas w wydziale. Zachęcam do uczestnictwa w tym spotkaniu.

J.Z. Dziękuję za rozmowę.

M.T.: Również dziękuję.

 

.