A A A

27 października 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XV sesja RMZ.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  d) wyboru ławników na kadencję 2012-2015,

  e) uchwalenia Statutu Miasta Zgierza,  h) rozwiązania Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie, gmina Zgierz,
  p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,

  q) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

  r) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,

  s) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
 8. Informacja nt. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zasobach Gminy Miasto Zgierz.
 9. Informacja nt. realizacji inwestycji budowy kanalizacji na terenie miasta Zgierza.
 10. Informacja dotycząca likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta Zgierza dla mieszkańców o różnych dysfunkcjach.
 11. Prezentacja programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do tego zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
.