A A A

29 września 2011 r. odbędą się dwie sesje Rady Miasta Zgierza. O godz. 9.00 – XIII sesja, o godz. 16.00 zaś uroczysta XIV. Sesje Rady Miasta Zgierza odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Zgierza (godz. 9.00):

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.

3. Uwagi do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

6. Zapytania mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowską, ulicą Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą Kwiatową,

b) bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35A i 29-39,

c) zmiany uchwały Nr XLI/378/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

d) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi”,

e) wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

f) zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.

8. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.

9. Informacja nt. realizacji "Akcja lato".

10. Informacja nt. remontów w placówkach oświatowych i placówkach kultury.

11. Informacja dotycząca przygotowania do "Akcji zima" - 2011/2012.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Porządek obrad XIV uroczystej sesji (godz. 16.00):

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

3. Podpisanie umowy o woli kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Zgierz i Gminą Supraśl.

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

.