A A A

31 sierpnia o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XII sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:


  b) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

  c) wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planów budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu,
  g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,


  i) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

  j) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,

  k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych.

  l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038.
 7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2011 r.
 8. Informacja na temat realizacji projektu "Miasto Tkaczy".
 9. Informacja na temat Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz.
 10. Prezentacja programu pozyskania energii geotermalnej dla miasta Zgierza i regionu.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
.