A A A


Na ostatnim spotkaniu Rady Organizacji Pozarządowych 14 czerwca 2011 roku jednym z tematów był program współpracy Gminy Miejskiej Zgierz z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Uznaliśmy, że Rada powinna proponować rozwiązania systemowe, w zakresie współpracy miasta z III sektorem. Wiele na tym polu można zrobić, np. konsekwentnie stosując i upowszechniając istniejące prawo i zapisy w prawie lokalnym, pozwalające rozwijać współpracę z III sektorem.

Zamierzamy przedstawić p. Prezydent Iwonie Wieczorek wspólne stanowisko ROP (a więc organizacji pozarządowych m. Zgierza), dotyczące niektórych zapisów w programie współpracy i konkretne propozycje, uwzględniające dobro wszystkich zgierskich organizacji.

Postulujemy:

1. Określenie w programie współpracy zadań na 2012 rok (i perspektywie kilkuletniej), które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym (tzw. zadania priorytetowe);

2. Racjonalne zarządzanie środkami przeznaczonymi dla organizacji pozarządowych: - określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu i czytelne określenie mechanizmów rozdzielania funduszy między różne sfery życia publicznego. Obecne dysproporcje nie wynikają z założeń strategicznych celów miasta (np. są w mieście stypendia sportowe, brak artystycznych…);

a. - określenie (np. procentowe) funduszu na tzw. małe granty, przyznawane zgodnie z ustawą w trybie pozakonkursowym, i sprecyzowanie zasad ubiegania się o nie;

3. Przepływ informacji – stworzenie wspólnych kanałów komunikacyjnych, informowanie ngo o planowaniu ważnych inwestycji, opracowywaniu różnych strategii rozwoju miasta; organizacje pozarządowe mogłyby stworzyć „Gazetę Obywatelską” wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

4. Uszczegółowić coroczne sprawozdanie z realizacji współpracy między jst a ngo o informacje wszystkich wydziałów odpowiedzialnych za ogłaszane konkursy, dotyczące nie tylko kwot, ale i np. stopnia realizacji, efektów, zmian jakościowych i ilościowych w grupach docelowych, tak by mogły być rzeczywistą podstawą ewaluacji i planowania działań w następnym roku.

5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego, działań zawierających się w celach statutowych tych organizacji; wypracowanie modelu konsultacji (zasad, metod), powoływanie grup tematycznych dotyczących różnych obszarów pożytku publicznego.

a. W ngo są osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu, które mogłyby wspólnie z samorządowcami na zasadzie partnerstwa szukać rozwiązań, służących społeczności lokalnej i miastu, diagnozować problemy, dzielić się wiedzą, tworzyć i opiniować akty prawne (takie rozwiązania funkcjonują np. w Warszawie, jako Komisje Dialogu Społecznego);

6. Utworzenie Forum Dialogu Społecznego – poza urzędnikami, radnymi, przedstawicielami ngo w debatach poświęconych ważnym sprawom dla społeczności lokalnej braliby udział zainteresowani mieszkańcy, eksperci…

7. Utworzenie rezerwy – funduszu wkładów własnych na pokrycie tzw. wkładu własnego organizacji pozarządowych, pozyskujących dotacje z zewnątrz na działalność pożytku publicznego (takie rozwiązania są już m.in. w Słupsku, Elblągu, Warszawie) i nieoprocentowanego funduszu pożyczkowego (umożliwia pokrycie kosztów realizacji projektu przed wypłatą transzy dotacji);

8. Stworzenie Centrum Zgierskich Organizacji Pozarządowych, mającego wspierać organizacje pozarządowe i inne inicjatywy obywatelskie; miejsca gdzie organizacje nieodpłatnie mogłyby znaleźć salę na biuro, działania, uzyskać poradę prawną, księgową, wsparcie merytoryczne (powołanie takiego centrum, wynika z ustawy o pożytku publicznym).

Liczymy, że dzięki Państwu ta lista będzie jeszcze uzupełniona, czekamy na informację zwrotną na ten mail, pomysły, głosy krytyczne.

Jeśli poszczególne organizacje chciałyby podkreślić swoje własne stanowisko, zaprezentować własne plany, cele statutowe, potrzeby, dotyczące np. zlecania konkretnych zadań w osobnych pismach, mogą dołączyć odpis pisma do pakietu ROP stosując zapis: Do wiadomości ROP w Zgierzu.

Najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 5a ust.3), ale optymalną jest ich współtworzenie. Dlatego ważne są propozycje wszystkich zgierskich organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 11 lipca o godz. 16.30 przy ul Popiełuszki (nad Strażą Miejską).

Nic o nas bez nas - program współpracy nie powinien być uchwalony tylko po to, by spełnić wymóg ustawy, musi odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności i współgrać z samorządową strategią. Serdecznie prosimy o przemyślenie propozycji, informację zwrotną, obecność.


Jola Podwysocka
członek Zarządu ROP

.