A A A


Zgierz wygrał ze Śląskim Konsorcjum Ekologicznym w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12. To nie Miasto Zgierz zapłaci karę za odstąpienie od umowy, ale Wykonawca Miastu!

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok zaoczny sygnatura II C 183/11, zasądzający na rzecz Gminy Miasto Zgierz należności z tytułu kar umownych wynikających z odstąpienia przez Wykonawcę  od umowy z jego winy. Sąd tym samym zasadził na rzecz Gminy Miasto Zgierz wypłatę kwoty 237 900 zł, drugie tyle Gmina otrzyma z gwarancji należytego wykonania umowy, łącznie 475 800, 00 zł.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale stanowisko Sądu potwierdza słuszność zastosowanych przez Prezydenta Miasta Zgierza środków oraz zamyka drogę procesową Wykonawcy gdyż to w jego postępowaniu Sąd dopatrzył sie winy i działania w celu osiągnięcia nienależnych korzyści majątkowych.

Oczywiście po wyegzekwowaniu zasądzonej należności Miasto Zgierz złoży kolejny pozew o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wartość zastrzeżonych w umowie kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody tj. kwotę ok. 580 tys. Taka możliwość była zastrzeżona w umowie i na pewno Miasto skorzysta z tego przywileju.

Ponadto, informujemy, że w dniu 22 czerwca 2011 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę na wykonanie sali z firmą UNICENTRA HANDLOWE z Łodzi. Firma ta wybudowała podobne sale sportowe m.in. w Rąbieniu oraz Aleksandrowie Łódzkim – SP Nr 6. Wykonawca zgodnie z umowa zobowiązał się, co oddania sali do 31 maja 2012. Zgodnie z wstępnie ustalonym harmonogramem jeszcze w tym roku sala może zostać wykonana w stanie surowym.


 

Tomasz Zgierski
Asystent Prezydenta Miasta Zgierza

 

.