A A A


Przedstawiciele samorządu często pytają, dlaczego i po co im kolejne rozwiązanie w postaci inicjatywy lokalnej, skoro i tak nie mają środków finansowych. Należy rozwiać te wątpliwości.

Zamieszczamy jedynie fragment tekstu. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, który dostępny jest na stronie ngo.pl

Inicjatywa lokalna, gdy przyjrzymy się działaniom w społecznościach lokalnych, nie jest niczym nowym. Uregulowana ustawą o pożytku to z jednej strony stworzenie formy prawnej do realizacji współpracy, która nie zawsze takie podstawy miała, a z drugiej strony – przede wszystkim narzędzie zachęcania mieszkańców do „brania spraw w swoje ręce”.

(…) Inicjatywa lokalna to z jednej strony narzędzie służące racjonalizacji działań, z drugiej – aktywizacji mieszkańców. Może też stać się narzędziem współpracy samorządu z mieszkańcami przy inwestycjach kluczowych lokalnie, np. droga osiedlowa, chodnik. W wielu przypadkach takie podejście może przyspieszyć oczekiwane od lat lokalne inwestycje, dając mieszkańcom narzędzie, samorządowi zaś podstawę prawną do wspólnej realizacji zadania.

Innym przykładem wykorzystania inicjatywy lokalnej może być realizacja zadań publicznych, które ze względu na swoją specyfikę oraz lokalne uwarunkowania z trudnością mogą być realizowane w trybie konkursów, w rozumieniu ustawy o pożytku. (…) W tej sytuacji inicjatywa lokalna może być bardzo przydatnym narzędziem.

Należy pamiętać, że inicjatywa w czasie realizacji to umowa między samorządem a mieszkańcami lub reprezentującą ich organizacją. Umowa, która zakłada wkład każdej ze stron przy realizacji zadania publicznego, gdzie samorząd wykonuje swoją część zadania, ponosząc wydatki bezpośrednio z budżetu. (…) Zgłaszane zadanie, np. festyn, w praktyce jest faktycznie realizowany na podstawie ustnej umowy władz z mieszkańcami, tutaj inicjatywa lokalna tworzy możliwość sformalizowania współpracy oraz nadania podstawy prawnej do wydatkowania środków z budżetu, bez narażania się na zarzut wydatkowania bezpośredniego środków na zadanie publiczne realizowane przez inny podmiot.

(…)

Aby inicjatywa lokalna przyniosła dobre efekty w społeczności lokalnej, konieczna jest:

  • przychylność władz samorządowych, które powinny przygotować odpowiednie procedury i potraktować inicjatywę jako narzędzie współpracy lokalnej;
  • edukowanie mieszkańców, szczególnie w zakresie idei inicjatywy jako narzędzia współpracy z samorządem, a nie zgłaszania roszczeń.

Autorem tekstu jest Łukasz Waszak prawnik, specjalista ds. współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, członek zarządu Centrum OPUS w Łodzi. Tekst ukazał się w kwartalniku "Poradnik Pozarządowy".

źródło: ngo.pl

.