A A A


30
czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II 16, odbędzie się X sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz za 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,  h) wyborów Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,

  i) wyborów Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu,  l) zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

  m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych,

  n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
.