A A A


26 maja 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Zgierza".
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:


  b) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2011 r.,  e) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" i zmiany uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”,


  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,

  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

 

.