A A A


W dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a) nadania nazwy dla placu, 
  b) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza”, 
  c) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
  d) uchylenia uchwały Nr LIII/492/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką, 
  e) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej ozn. nr ewid. działki 236/30, 
  f) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej 1-3, 
  g) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz, 
  h) ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu, 
  i) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, 
  j) ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, 
  k) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, 
  l) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 
  m) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, 
  n) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania, 
  o) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
  p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych, 
  q) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038, 
  r) ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.
 9. Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Jarosław Komorowski
Przewodniczący RMZ

 

.