A A A
 


28 marca 2011 r., godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 rok.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:


  b) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
  f) zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011,

  g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych,

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

  j) zmiany uchwały Nr LVI/510/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2010.
 9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Jarosław Komorowski

 

 

.