A A A

umz zgierz

28 stycznia 2016 r. o 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Zgierza. W porządku obrad m. in. nowy regulamin budżetu obywatelskiego, podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej oraz sprawozdanie z programu "Zgierz dla rodziny".

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/238/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 czerwca 1993 roku w sprawie tablic oznaczających nieruchomości.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2016 dla miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2016-2018.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 46a do Programu Erasmus+, w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna (wyjazdy kadry edukacyjnej), w celu realizacji projektu pn. „Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – miejsce gdzie pasja spotyka się z doświadczeniem”.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2016 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi lokalnej ulicy Śniechowskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2016 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2016-2029.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa  Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020 obsługiwanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu”.

Pkt 8. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2015 r.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny”.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

 

.