A A A

27 sierpnia o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędzie się XI sesja Rady Miasta Zgierza. W porządku obrad znalazł się temat termomodernizacji szkół oraz projekty uchwał dotyczące m. in. wprowadzenia w Zgierzu inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców oraz rozpoczęcia prac nad strategią rozwoju miasta Zgierza do 2022 roku.

umz

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.

3. Uwagi do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

6. Zapytania mieszkańców.

7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza od początku VII kadencji.

9. Proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10. Informacja na temat termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza w formule PPP – analiza przedrealizacyjna.

11. porządku obrad
Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza.

12. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

12. ppkt b) 
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

12. ppkt c) 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Projekt uchwały po autopoprawce z dnia 25.08.2015 r.

12. ppkt d) 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

12. ppkt e) 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/97 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie trybu  i sposobu nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

12. ppkt f) 
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządu drogą Nr 161203E – ul. Sokołowska leżącą w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz zarządu drogą nr 161111E – ul. Liściasta leżącą w granicach administracyjnych Gminy Miasto Zgierz.

12. ppkt g) 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Zgierza.

12. ppkt h)
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.

12. ppkt i) 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

12. ppkt j) 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

12. ppkt k) 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego położonego w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2.

12. ppkt l) 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu realizacji zadania pn.: "Przebudowa parkingu przy ul. 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami".

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

14. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

15. Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/143/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zgierzu;
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań;

.