A A A

25 czerwca o 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się X sesja Rady Miasta Zgierza. Radni i radne podejmą uchwały ws. udzielania absolutorium Prezydentowi, stworzenia w Parku Miejskim wydzielonej strefy grillowania oraz wspólnej z powiatem organizacji konkursu na projekt Nowego Centrum Kultury Miasta Zgierza w budynku dawnego młyna. 

umz zgierz

Proponowany porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 r.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2014 r.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
Opinie RIO - wykonanie budżetu za rok 2014

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2015 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku
z wyborami ławników na kadencję 2016-2019.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr LIII/659/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Powiat Zgierski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Zgierz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/182/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia o współpracy z Powiatem Zgierskim przy wspólnej organizacji Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na realizację projektu koncepcyjnego dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu.

Pkt 8. porządku obrad 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

 

.