A A A

28 maja 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zgierza. Jednym z najważniejszych punktów będzie zmiana na stanowisku skarbnika miasta.
umzPorządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z VII sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 rok.

Pkt 6. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Pkt 6. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Pkt 6. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.
Autopoprawka z dnia 19.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Miasta Zgierza.
Autopoprawka z dnia 20.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2015 r.

Pkt 6. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.
Projekt po autopoprawce z dnia 26.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 6. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.

Pkt 6. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/297/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 8. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 9. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

.