A A A

Działalność zgierskich placówek kulturalnych, funkcjonowanie targowiska miejskego, straży miejskiej i Parku Przemysłowego "Boruta" to najważniejsze tematy kwietniowych komisji Rady Miasta Zgierza. Przedstawiamy harmonogram posiedzeń radnych przed sesją.

umz zgierz

 • Komisja Rewizyjna (13 kwietnia 2015 r., godz. 16.00, sala 110)
 1. Informacja nt. dochodów budżetu miasta Zgierza z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w roku 2014 oraz plany w tym zakresie na rok 2015.
 2. Informacja na temat gospodarowania środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Miasta na potrzeby jednostek pomocniczych: Piaskowice - Aniołów oraz Podleśna w roku 2014.
 3. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (15 kwietnia 2015 r., godz. 16.00, MOK - ul. Mielczarskiego 1)
 1. Informacja na temat działalności placówek kultury na terenie miasta Zgierza.
 2. Informacja na temat Jarmarku Zgierskiego. 
 • Komisja Spraw Obywatelskich (16 kwietnia 2015 r., godz. 16.00, sala 114)
 1. Informacja na temat działań podejmowanych przez jednostki pomocnicze w aspekcie pomocy społecznej.
 • Komisja Inicjatyw Gospodarczych (16 kwietnia 2015 r., godz. 17.00, sala 114)
 1. Informacja nt. funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy Aleksandrowskiej.
 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (20 kwietnia 2015 r., godz. 15.00, sala 110)
 1. Pomoc dla młodzieży ze środowisk patologicznych – informacja nt. działania świetlic środowiskowych w mieście oraz ośrodków zajęć pozaszkolnych. Rola jednostek pomocniczych w działaniach na rzecz młodzieży zagrożonej patologią.
 • Komisja Statutowo-Prawna (20 kwietnia 2015 r., godz. 16.15, sala 110)
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.
 • Komisja Budżetu i Finansów (21 kwietnia 2015 r., godz. 16.15, sala 114)
 1. Informacja na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu - pod względem finansowym.
 • Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (22 kwietnia 2015 r., godz. 16.15, sala 114)
 1. Informacja o rozwoju Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu oraz stref ekonomicznych na terenie miasta.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
.