A A A

umz zgierzPodsumowanie zeszłorocznej działalności instytucji i programów dotyczących polityki społecznej oraz przyznanie tytułów honorowych będą głównymi punktami najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się 26 marca o 10.00 w Urzędzie Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2014.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2014.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2014 rok.
11. a) Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
11. b) Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".
11. c) Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.
11. d) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
.
11. e) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
11. f) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
11. g) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.
11. h) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/18/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta Zgierza.
11. i) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu.
11. j) Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.
11. k) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chemików 9 i 11 w Zgierzu.
11. l) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Konkursu pn. "Podwórko NIVEA".
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

.