A A A

umzV sesja Rady Miasta Zgierza odbędzie się w czwartek 26 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza. Przedstawiamy porządek obrad lutowej sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienie w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2015 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej ”Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok.
d) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
e) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
f) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
g) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Zgierza w roku budżetowym 2015.
h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
i) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
j) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/381/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
k) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA2- Mobilność kadry edukacji szkolnej - Partnerstwa Strategiczne, w celu realizacji projektu pn. „Mathematics
is whole and in Any”
.
l) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019 z perspektywą do roku 2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”
Sp. z o.o.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
10. Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

.