A A A

umzZalecenia po kontroli NIK w Urzędzie Miasta, funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz działalność placówek oświatowych i miejskiego żłobka to najważniejsze tematy, nad którymi pochylą się radni i radne podczas posiedzeń komisji RMZ.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miasta Zgierza:

  • Komisja Rewizyjna
16 lutego 2015 r., godz. 16.00, sala 110
1. Informacja o działalności TBS w Zgierzu w okresie od 10.2013 r. do 10.2014 r. 
2. Informacja na temat gospodarowania środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Miasta na potrzeby jednostek pomocniczych: Chełmy-Adelmówek oraz Krzywie-Chełmy w 2014 r.
3. Informacja na temat zaleceń pokontrolnych zaleconych po kontrolach zewnętrznych (NIK) i sposobu ich wykonania.
4. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
  • Komisja Spraw Obywatelskich

17 lutego 2015 r., godz. 16.00, sala 110
1. Informacja na temat organizacji i funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta Zgierza.

  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

18 lutego 2015 r., godz. 16.00, SP nr 11 - ul. Dubois 26

Posiedzenie wyjazdowe do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu
1. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta Zgierza.
2. Informacja na temat działalności placówek oświatowych.
3. Informacja na temat Zgierskiego Kaziuka.

  • Komisja Inicjatyw Gospodarczych

19 lutego 2015 r., godz. 16.00, sala 114
1. Spotkanie z przedsiębiorcami w związku z wprowadzeniem programu "Zgierz dla Rodziny".

  • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

23 lutego 2015 r., godz. 15.00, Miejski Żłobek - ul. Tuwima 21
posiedzenie wyjazdowe do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu
1. Informacja o działalności Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

  • Komisja Statutowo-Prawna

23 lutego 2015 r., godz. 16.15, sala 110
1. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.
2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

  • Komisja Budżetu i Finansów

24 lutego 2015 r., godz. 16.15, sala 110
1. Analiza wykorzystania dotacji przyznanych Gminie Miasto Zgierz na realizację zadań zleconych w ramach porozumień zawartych z administracją samorządową i rządową w roku 2014 r.

  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

25 lutego 2015 r., godz. 16.15, sala 114
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
2. Informacja o planowanych remontach w zasobach komunalnych.

.