A A A

wielokulturowy zgierz eeagrantsWielokulturowy Zgierz oraz Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy to dwa kolejne projekty z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które w tym roku będą realizowane w naszym mieście.

Projekt "Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy" zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba. Przewidziane w nim działania edukacyjne i animacyjne odpowiadają na potrzebę dotarcia z ofertą kulturalną do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem ze względu na status ekonomiczny oraz odległość od ośrodków miejskich w gminie wiejskiej Zgierz. W sześciu miejscowościach odbędą się zajęcia Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego (łącznie ok. 340 godz. zajęć w obszarach m.in. praw obywatelskich, równości, aktywności obywatelskiej), które przygotują 150 dzieci do przeprowadzenia (przy wsparciu animatorów) diagnozy potrzeb i wprowadzania zmian społecznych w swoich miejscowościach.

Dzieci zdobędą kompetencje społeczne pozwalające im stać się aktywnymi obywatelkami i obywatelami. Rolą partnera, którym w projekcie jest Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ, będzie merytoryczne wsparcie przy budowaniu i przeprowadzeniu programu Uniwersytetu Dziecięcego. Dzięki jego doświadczeniom przygotowany zostanie program zajęć animacyjnych do pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem, udostępniony później innym organizacjom i animatorom kultury w Polsce.

Projekt "Wielokulturowy Zgierz" organizowany przez Stowarzyszenie Tkalnia zakłada działania dwutorowe. Z jednej strony prowadzone będą na dużą skalę warsztaty w niemal wszystkich zgierskich szkołach (1500 osób, od 10 do 18 lat), służące poznawaniu innych kultur i uczeniu postaw szacunku dla odmienności. Z drugiej strony projekt przewiduje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz aktywizację młodzieży poprzez realizację Festiwalu Wielokulturowy Zgierz, z szeregiem działań służących uwrażliwianiu młodych i dorosłych zgierzan na problematykę antysemityzmu, mowę nienawiści, dyskryminację i umożliwiających poznanie wielokulturowej historii miasta.

Projekt stanowi reakcję na zyskujące coraz większą popularność wśród zgierskiej młodzieży postawy ksenofobiczne, antysemickie i radykalnie prawicowe. Rezultatem projektu będzie nabycie przez zgierską młodzież podstawowej wiedzy o kulturze, która uczyni ją bardziej świadomą relatywności i umowności podziałów międzyludzkich, a tym samym bardziej odporną na agitację środowisk skrajnie prawicowych.

Wartość każdego projektu to ponad 180 tys. zł.

.