A A A

umzPodczas styczniowej Rady Miasta Zgierza radni i radne przyjmować będą budżet miasta na 2015 rok. Sesja odbędzie się 29 stycznia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
  2. w sprawie odwołania ławnika,
  3. w sprawie  powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  4. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
  5. w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do Programu Erasmus+, w ramach akcji 1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, w celu realizacji projektu pn. „Nowe możliwości to nowe wyzwania”,
  6. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej i utrzymania dróg gminnych,
  7. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok,
  8. w sprawie  zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
  9. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
.