A A A

umz30 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się III sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2015 r.,

  b) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2015 r.,

  c) zmiany uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,

  f) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

  g) zmiany uchwały Nr LIII/653/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku,

  h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz środków z Funduszu Spójności (FS) w celu realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz",

  i) przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,

  j) przyjęcie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta Zgierza,

  k) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2015,

  l) pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Benzantronowej w Zgierzu,

  m) delegowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

  n) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej,

  o) przystąpienia Miejskiego Przedszkola Nr 12 "Pod Topolą" do programu grantowego pn. "Z kujawskim pomagamy pszczołom", organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m. 5.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 10. Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
.