A A A

senior pracaStowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy z Inowrocławia zaprasza na konferencję “PI AKTYWNI SENIORZY”, która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 12.00.

Celem spotkania będzie przekazanie narzędzi merytorycznie kształtujących przedsiębiorczość oraz poinformowanie potencjalnych użytkowników i odbiorców na poziomie regionalnym, opinii publicznej i innych zainteresowanych grup o problemie dotyczącym aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia, zastosowaniu i sposobie funkcjonowania wypracowanych narzędzi. Działania upowszechniające skupiać będą się na zapoznaniu użytkowników z modelem, oferować  będą pomoc w jego wdrożeniu w podmiotach zamierzających wspierać osoby 50+ w zakresie przedsiębiorczości, a potencjalnych odbiorców informować będą o kompleksowej ofercie wsparcia, z jakiej mogą skorzystać.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane tematem, tj. osoby po 50. roku życia, które nie pracują, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkują obszar województwa łódzkiego, a także użytkowników organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy (publicznych  i niepublicznych) prowadzących bądź zainteresowanych prowadzeniem działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie promocji i wspierania przedsiębiorczości.

Więcej o projekcie.

.