A A A

umz12 listopada o 11.00 odbędzie się ostatnia, LIV sesja Rady Miasta Zgierza. Wcześniej także odbędą się posiedzenia komisji Rady Miasta Zgierza.

 • godz. 9.00, sala 114 - Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Informacja na temat zamiaru przeniesienia Poradni Chorób Płuc i Układu Oddechowego znajdującej się przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu, do Wojewódzkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, przy ulicy Okólnej 181

 • godz. 10.00, sala 114 - Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta Zgierza

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
 4. Podsumowanie pracy komisji RMZ w kadencji 2010-2014.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
 • godz. 11.00, sala 114 - LIV Sesja Rady Miasta Zgierza

Porządek obrad:

Pkt 1. Otwarcie sesji.
Pkt 2. Uwagi do porządku obrad.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
Pkt 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Pkt 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Pkt 7. Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014 oraz przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Zgierza.
Pkt 8. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
Pkt 9. Zapytania i wolne wnioski.
Pkt 10. Uroczyste zakończenie VI kadencji samorządu zgierskiego.
Pkt 11. Zamknięcie obrad sesji.
Projekt uchwały złożony poza porządkiem obrad:
w sprawie sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasto Zgierz i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz dla Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

.