A A A

umz

 

26 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się L (50.) Sesja Rady Miasta Zgierza. Głównym punktem porządku obrad jest uchwała ws. absolutorium dla Prezydenta Miasta Zgierza.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków Zespołu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.,
  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 r.

  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2013 r.,
  Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2013 r.,

  c) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,

  f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. ”Ogródek dydaktyczny Pod Topolą” utworzony przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  g) przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. ”Szlakiem folkloru”,

  h) przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji Kronenberga City Handlowy w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. „Magiczna matematyka”,

  i) przystąpienia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji mBanku w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. „Magiczna matematyka”,

  j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: „Nasz edukacyjny ogródek szkolny” utworzony przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  k) nadania nazwy dla alei w parku miejskim,

  l) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,

  m) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
.