A A A

zanim podejmiesz prace15 maja (czwartek) w godz. 18.00 - 20.00 w redakcji Internetowego Radia Obywatelskiego EZG odbędzie się telefoniczny dyżur poradniczy w ramach kampanii informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę” Państwowej Inspekcji Pracy.

Pod tel. 42 649 84 84 porad udzielać będzie Starszy Inspektor Specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Łodzi Kamil Kałużny

Kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” jest kontynuacją projektu „Poznaj swoje prawa w pracy” realizowanego przez Państwowa Inspekcję Pracy w latach 2011-2012.

Celem tegorocznej kampanii jest upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu. Chcemy również przybliżyć specyfikę zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego oraz kwestie umów terminowych. Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej obejmuje również zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania prowadzone w związku z kampanią polegają na:

- dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy,

- informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpieczenia społecznego,

- podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania.

Chcemy, aby każda osoba podejmująca zatrudnienie czyniła to mając świadomość wszystkich konsekwencji związanych z podpisaniem umowy. Chcemy również zachęcić osoby podejmujące zatrudnienie do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie elementy, które gwarantują właściwe przygotowanie do pracy u nowego pracodawcy – tj. należycie przeprowadzane wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania określonej przepisami informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: obowiązującej dobowej/tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego).

Osoby zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem swojej wiedzy dotyczącej form zatrudnienia i przepisów prawa pracy zachęcamy do skorzystania z opracowanych publikacji i porad prawnych dostępnych na stronie kampanii.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi prowadzi różnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym skierowane do osób, które przygotowują się do podjęcia swojej pierwszej pracy, powrotu na rynek pracy, osób zawierających umowę z pracodawcą, a także osób zatrudnionych w formie zatrudnienia niepracowniczego.

Więcej informacji na stronie: www.prawawpracy.pl

 

.