A A A
umz19 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Zgierza. Głównym punktem porządku obrad będzie uchwalenie budżetu miasta Zgierza na 2014 rok.
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029,
  b) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2014 r.,
  c) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2014,
  d) zmiany uchwały Nr XLII/464/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2013-2015,
  e) zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
  f) opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Zgierz,
  g) wyborów Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
  h) wstąpienia w skład Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,
  i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
.