A A A

Na placu Kilińskiego rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza". Trwa wycinka drzew, która niepokoi mieszkańców. Miasto wyjaśnia sytuację.

wycinka drzew

Pierwszy etap działania polega na wycince drzew dokonanej na podstawie inwentaryzacji zieleni i drzewostanu przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta Zgierza. Ze względu na fakt, iż plac Kilińskiego w Zgierzu jest pod opieką Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ocena drzewostanu wymagała również potwierdzenia przez jego przedstawiciela. Decyzję – pozwolenie na roboty na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego wydał Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w lipcu 2013 r.

Co do zasady wycinki drzew i krzewów dokonuje się poza sezonem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego, stąd termin rozpoczęcia przedmiotowych prac.

- Zauważyć należy, że zarówno inwentaryzacja, jak i sam proces wycinki pokazał, że byliśmy o krok od tragedii. Stan drzewostanu w kilku przypadkach okazał się katastrofalny i wręcz zagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców miasta - wyjaśnia Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza. - Na taki stan rzeczy złożyło się szereg czynników, m.in. starzenie się drzew, zaniedbania pielęgnacyjne, miejsce porastania - zbytnia bliskość ruchu samochodowego oraz zbyt duże gatunki drzew posadzone na tak małej przestrzeni.

Wydział podkreśla, że projekt Rewitalizacji Placu Kilińskiego zakłada w miejsce wyciętych nasadzenie 55 nowych drzew i ponad 100 m kw. krzewów oraz ponad 200 m kw. trawników.

Projekt „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

.