A A A

otwarcie domy tkaczy 4Projekt "Społecznie aktywni - by żyło się lepiej" złożony przez Gminę Miasto Zgierz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" po ocenie merytorycznej został rekomendowany do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miasto Zgierz od 1 stycznia 2014 r. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym mieszkańców z terenów rewitalizowanych Gminy Miasto Zgierz.

Główne działania w projekcie to: szkolenia i kursy zawodowe dla osób wykluczonych dające możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu: kelner, pokojówka, pracownik budowlany oraz konserwator terenów zielonych. Efektem działań uczestników projektu będzie odnowienie 2 klatek schodowych we wskazanych budynkach na terenie rewitalizowanym oraz stworzenie przydomowych ogródków.

Dodatkowo w ramach działań projektu przewiduje się: warsztaty doradczo-psychologiczne, wyjazd integracyjny dla uczestników kursów oraz ich rodzin, organizację klubu młodzieżowego na terenie miasta, liczne spotkania dla seniorów z ciekawymi ludźmi, kursy komputerowe dla osób starszych itp.

Projekt zakłada także wykonanie muralu na jednym z obiektów z terenów rewitalizowanych. Ponadto w Parku Miejskim stworzona zostanie siłownia zewnętrzna, z której, na co dzień, pod okiem animatora, będą mogli korzystać mieszkańcy. W projekcie założono również liczne szkolenia dla animatorów lokalnych. Na zakończenie wszystkich realizowanych działań uczestnicy projektu spotkają się na podsumowującym Pikniku Rodzinnym.

Całkowity budżet projektu to 1 173 295 zł.

Zadania prowadzone będą w ramach Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w partnerstwach lokalnych w konkursie Rewitalizacja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej realizowanego przez Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Lista rankingowa konkursu

źródło: Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi UMZ

 

.