A A A

21 października odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza, podczas której przyjmowane będą uchwały ws. zgierskiego budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgodziła się na planowaną emisję obligacji.

rmz absolutorium

Obligacje komunalne w wysokości 15,7 mln zł miały być rozwiązaniem na kilkumilionową dziurę w budżecie Zgierza oraz zamianę kredytów na tańszą w obsłudze formę zadłużenia. Na początku października Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła tę uchwałę ze względu na złą sytuację finansową w mieście i przeszacowany budżet na 2013 rok. 

RIO oraz Najwyższa Izba Kontroli w październiku przeprowadzają kontrolę w Urzędzie Miasta Zgierza. Do 22 października władze miasta mają złożyć poprawione dokumenty i nowy tegoroczny budżet. Stąd też na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza zwołano na dzień 21 października nadzwyczajną sesję:

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej - 21 października, 10.00, sala 114 w Urzędzie Miasta Zgierza:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchylenia uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 (415, 418, 420, 421, 443),

  b) uchylenia uchwały Nr XL/444/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029,

  c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierz na rok 2013 w zakresie zadań własnych („naprawcza”),

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (418),

  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (420),

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (421),

  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (443),

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029(„naprawcza”),
  WPF do uchwały
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
  Objaśnienia do WPF

  j) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  k) korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

  l) ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 listopada 2013 roku,

  m) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

W uchwałach "naprawczych" proponuje się m.in. zmniejszenie wydatków na inwestycje w bieżącym roku oraz latach kolejnych, planuje się także zwiększenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, a także podniesienie stawek opłat za wodę i ścieki w 2014 roku. Głównym ratunkiem dla miasta ma być jednak emisja obligacji, znów na kwotę 15,7 mln zł. Aby to się powiodło, uchwałę musi poprzeć Regionalna Izba Obrachunkowa, a miasto musi znaleźć bank chętny na wykup obligacji.

Relacja online z XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza na stronach www.gazetazgrzyt.pl oraz www.miasto.zgierz.pl.

 

.