A A A

umz3 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza radni i radne dokończą XXXIX sesję Rady Miasta Zgierza. Sesja została przerwana w czwartek w momencie dyskusji nad uchwałą w sprawie obligacji komunalnych.

W czwartek 29 sierpnia o godz. 14.00 rozpoczęła się dyskusja nad uchwałą ws. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Chodzi o wyemitowanie ok. 15,7 mln zł obligacji komunalnych w cenu podreperowania zgierskiego budżetu. Po dwóch godzinach, w trakcie których przedstawiciel firmy Dragon Partners przedstawił założenia uchwały, prezydent Iwona Wieczorek poprosiła o 5 minut przerwy. Po przerwie prezydent zwróciła się do wiceprzewodniczącego RMZ Grzegorza Macińskiego z wnioskiem o przerwę w obradach do dnia 3 września. 


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i  XXXVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  b) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,

  c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

i) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Gorczańskiej),

j) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Marka Szwarca),

k) uchylenia uchwały Nr XXXVII/396/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”,

l) uchylenia uchwały Nr XXXVII/397/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu”,

m) zatwierdzenia projektu porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków,

n) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,

o) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.,

p) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP".

 1. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  Sprawozdanie Komisji Inicjatyw Gospodarczych
  Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Sprawozdanie Komisji Statutowo-Prawnej
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
  Sprawozdanie Komisji Spraw Obywatelskich
 2. Informacja na temat stanu ochrony środowiska na terenie dawnych zakładów ZPB „Boruta” w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:
  - funkcjonowania nowych zakładów powstałych w latach 2004-2012 i przestrzegania przez nie udzielonych zezwoleń w zakresie wykonywanej działalności (w tym m. in. w stosunku do jakich zakładów i z jakiego powodu były wystąpienia organów kontrolnych),
  - stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą” (w tym, kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na terenie oddziaływania tych składowisk).
 3. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza na temat wyjaśnień dotyczących wystąpienia Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

.