A A A

umzPrezentujemy terminy oraz tematy komisji Rady Miasta Zgierza w sierpniu. Otwarte dla mieszkańców i mieszkanek posiedzenia odbywają się w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16.

Relacje online z komisji prowadzone są na żywo na stronie www.gazetazgrzyt.pl.

Komisja Rewizyjna
19 sierpnia 2013 r., godz. 15.30, s. 110

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.
 2. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza za okres między posiedzeniami Komisji.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych 
20 sierpnia 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe:
  a) stan aktualny prac nad Studium,
  b) plany miejscowe – stopień zaawansowania prac nad planami będącymi w opracowaniu,
  c) plany miejscowe – propozycja nowych opracowań (zakres opracowania – termin opracowania).

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
21 sierpnia 2013 r., godz. 16.15, s. 110

 1. Informacja nt. remontów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
 2. Współpraca miasta Zgierza z miastami partnerskimi w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.

Komisja Spraw Obywatelskich 
22 sierpnia 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.
 2. Ocena realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Zgierza za okres 2010- 2013.

Komisja Statutowo-Prawna
26 sierpnia 2013 r., godz. 15.20, s. 110

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.
 2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 
26 sierpnia 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.
 2. Informacja na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Zgierza.
 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw społecznych na rzecz niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza.

Komisja Budżetu i Finansów
27 sierpnia 2013 r., godz. 16.15, s. 110

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.
 2. Informacja o sytuacji finansowej szkół podstawowych i gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
28 sierpnia 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Informacja na temat, przeprowadzonych w 2013 roku, prac związanych z naprawą nawierzchni gruntowych i bitumicznych na terenie miasta Zgierza.
 2. Informacja na temat stanu ochrony środowiska na terenie dawnych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:
  a) funkcjonowania nowych zakładów powstałych w latach 2004-2012 i przestrzegania przez nie udzielonych zezwoleń w zakresie wykonywanej działalności (w tym m. in. w stosunku do jakich zakładów i z jakiego powodu były wystąpienia organów kontrolnych),
  b) stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i "za Bzurą" (w tym, kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na terenie oddziaływania tych składowisk).
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2013 r.

 

.