A A A

ZgierzWe wrześniu upływa kadencja zgierskich rad osiedli: Podleśna, Przybyłów oraz Proboszczewice-Lućmierz. Przewidywany termin wyborów to dzień 22 września 2013 r.

W związku z powyższym do dnia 21 czerwca 2013 r. Biuro Rady Miasta Zgierza przyjmuje zgłoszenia (pokój 102) kandydatur do Komisji Wyborczych ww. rad osiedli.
Komisję wyborczą w składzie od 5 do 7 osób powołuje Prezydent Miasta Zgierza w zarządzeniu o przeprowadzeniu wyborów. W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. 

Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej, w chwili zarejestrowania jej kandydatury na członka rady lub kandydatury jej osoby bliskiej (określonej wyżej) przestaje pełnić funkcję członka komisji.

Prezydent Miasta Zgierza w terminie 3 dni od zaistnienia tego faktu uzupełnia skład komisji wydając stosowne zarządzenie.

W późniejszym terminie zostaną opublikowane rozporządzenia i zasady dotyczące zgłaszania kandydatur do Rad Osiedli.

 

.