A A A

Herb Zgierza24 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Zgierza.
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla Miasta Zgierza” oraz „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.
 3. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w prace na rzecz kultury za rok 2012.
 4. Wręczenie nagród laureatom zgierskiej edycji konkursu „Ośmiu wspaniałych”.
 5. Występ zespołu tańca nowoczesnego K2 – KADRA ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 6. Uwagi do porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 9. Zapytania mieszkańców.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.,
  b) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  d) przyznania Medalu VII Wieków Zgierza,
  e) uchylenia uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego” w Zgierzu,
  f) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,
  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.

 12. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze środków Gminy Miasto Zgierz, a prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej.
 13. Informacja na temat aktualnego etapu realizacji budowy ulicy Witosa w Zgierzu.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

.