A A A

 

ropmz1 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w Sali obrad Urzędu Miasta Zgierza zostanie podpisane "Porozumienia o współpracy" pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a 15 organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, skupionymi w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się problematyką społeczną, kulturalną i sportową, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z Łodzi uczestniczyły w pracach nad porozumieniem oraz stworzeniem "Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013", a w szczególności nad wskaźnikami realizacji ww. Programu na rok 2013. Porozumienie jest efektem wielomiesięcznej pracy organizacji pozarządowych z władzami Gminy Miasta Zgierza.

Wydarzenie, jakim ma być podpisanie Porozumienia, ma znaczenie symboliczne oraz praktyczne dla dalszej współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi. Stanowi motywację  dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych do nawiązania współpracy, której nadrzędnym celem jest coraz wyższa jakość działań na rzecz społeczności miasta Zgierza.

W imieniu Miasta Zgierza porozumienie podpisze Prezydent Iwona Wieczorek. Wśród organizacji-sygnatariuszy znajdą się m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Fundacja Twórczy Aktywni, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "Centrum", Stowarzyszenie Kameleon, Liga Kobiet Polskich, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Koło w Zgierzu, Polski Związek Niewidomych Koło w Zgierzu, Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba.

źródło: www.miasto.zgierz.pl 

 

.