A A A

UMZ

W dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.
 3. Wręczenie nagród w ramach Miejskiego Konkursu Multimedialno - Plastycznego "Akcja – Segregacja".
 4. Uwagi do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
 9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,

  b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i powierzonych,

  c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,

  d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

  e) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu partnerskiego pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

  f) wyrażenia poparcia dla zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Jedlicze Łódzkie na Zgierz Kontrewers,

  g) pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  h) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  i) zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

W dniu sesji prowadzona będzie relacja online na stronie www.gazetazgrzyt.pl 

 

.