A A A

Zagraj w miasto

Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz zaprasza zgierzan i zgierzanki do gry w miejski budżet. Jej uczestnicy i uczestniczki na planszy i w grze miejskiej zaplanują budżet na kolejny rok tak, sytuacja finansowa miasta i poczucie komfortu mieszkańców były jak największe. 

Projekt „Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian” powstał w odpowiedzi na małe zaangażowanie zgierzanek i zgierzan w procesy podejmowania decyzji o mieście, sprzyjające izolacji władzy, rządzeniu miastem w oderwaniu od potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Niski poziom partycypacji często wynika z niewiedzy, nieznajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej, co onieśmiela w zetknięciu z władzą.

W ramach projektu zostanie stworzona gra „Budżet Miasta” - atrakcyjne narzędzie edukacji obywatelskiej, które przybliży zgierzanom i zgierzankom zasady finansowania miasta. Gra w atrakcyjny sposób zaprezentuje specyfikę budowy budżetu miasta, skalę wydatków, praktyczną wiedzę na temat działania administracji.

Do udziału w rozgrywkach w zintegrowane ze sobą gry – planszową, stojącą grę „ludzie-pionki” oraz grę miejską zostaną zaproszeni uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych, a także dorośli mieszkańcy i mieszkanki miasta. Instruktorami i instruktorkami gry będą słuchacze i słuchaczki Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacji partnerującej w realizacji projektu.

Więcej informacji na temat gry i projektu "Zagraj w miasto" na stronie projektu 

Równolegle do rozgrywek odbywać się będą konsultacje przyszłorocznego budżetu miasta z udziałem Zgierzan oraz przedstawienie ich propozycji władzom. Rezultatem będzie zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat tego jak działa system zarządzania miastem, ich większa aktywność i tym samym większy wpływ społeczności na rządzących.

Wersja uniwersalna gry zostanie rozesłana do organizacji pozarządowych na terenie Polski, które zajmują się edukacją obywatelską i włączeniem społeczności lokalnych w procesy partycypacji publicznej.

LogoRealizatorem projektu "Zagraj w miasto" jest Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, które od stycznia 2012 roku wydaje niezależną zgierską gazetę obywatelską „Zgrzyt”, przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gazeta cieszy się dużym zainteresowaniem i staje się inkubatorem wielu cennych inicjatyw w Zgierzu co uczyniło organizację rozpoznawalną jako lokalnych specjalistów w dziedzinie monitoringu i interwencji.

FIOProjekt współfinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

źródło: www.zagrajwmiasto.pl 

.