A A A

Odpady komunalneOd 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

Na Gminę zostaje nałożony obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gmina zawrze z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zarządzeniem Nr 208/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 sierpnia 2012 r. został powołany Zespół ds. opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Zespół opracował stosowny projekt Regulaminu, który przyjmuje m.in. następujące założenia:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391);
  • objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;
  • stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o frakcje wymienione w ustawie.

Projekt Regulaminu do pobrania

 

 

.