A A A

RMZW dniu 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala 114) odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. 
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
5. Zapytania mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
b) zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, 
c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” (dot. Marka Domańskiego), 
d) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi” (dot. Radzisława Rossa), 
e) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi, 
f) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza, 
g) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2013 roku, 
h) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza, 
i) ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza, 
j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych, 
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038, 
l) nabycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac Zespołu d/s monitorowania i realizacji Strategii Miasta Zgierza na lata 2008-2015. 
9. Informacja na temat realizacji projektu „Rewitalizacja historycznego centrum Zgierza”. 
10. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza. 
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

.