A A A

KonsultacjeRadni Miasta Zgierza przyjęli projekt uchwały wprowadzający regulamin konsultacji społecznych. Dzięki niemu zgierzanie będą mogli wyrazić swoją opinię na etapie tworzenia założeń inwestycji lub projektów.

Regulamin zakłada, że konsultacje społeczne odbywają się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Są one prowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza lub na wniosek radnych, jednostek pomocniczych lub grupy co najmniej 100 mieszkańców. Mogą się one odbywać m.in. w formie  Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla prezydenta, jednak w przypadku ich odrzucenia, wymagane uzasadnienie negatywnego stanowiska. Projekt regulaminu konsultacji społecznych

Projekt regulaminu (będący kompromisem pomiędzy projektami Urzędu Miasta a klubem radnych PO) konsultowany był z mieszkańcami miasta oraz radami osiedli.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie Przewodniczący RMZ, Jarosław Komorowski zasugerował, że liczba 100 osób mogących wystąpić o konsultacje jest zbyt mała. Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, Henryk Urbanowski zaproponował wpisanie katalogu spraw, w których konsultacje musiałyby być obowiązkowe. Proponowanych zmian w regulaminie jednak nie wprowadzono.

W głosowaniu radni przyjęli regulamin - 19 głosowało za, wstrzymała się jedna osoba.

 

.