A A A

UMZ28 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań,
  b) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,
  c) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu zmienionej uchwałami Nr XXXIV/315/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. i Nr X/90/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,
  e) przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,
  f) ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012-2014,
  g) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,
  h) podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  i) zmiany uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.,
  j) wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego,
  k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,
  l)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

 8. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

.