A A A

Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Takie działania są dla społeczności lokalnych prawdziwą szansą rozwoju samorządności i budowania rzeczywistego poczucia, że można i trzeba działać dla wspólnego dobra.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19 c ust. 1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.


W związku z powyższym Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XXIV/224/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego stanowi załącznik do zarządzenia Nr 146/VI/12 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 czerwca 2012 r.

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (plik DOC, PDF)

Renata Malinowska
Pełnomocnik Prezydenta ds. Młodzieży

.