A A A

 

Rada Miasta ZgierzaRada Miasta Zgierza udzieliła absolutorium Prezydent Miasta Zgierza, Iwonie Wieczorek, za rok 2011. "Za" głosowało 15 radnych, przeciwko - 8.

Absolutorium budżetowe to akt prawny dokonywany przez radnych, oznaczający stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w okresie ubiegłego roku budżetowego.

Projekt uchwały, w imieniu Komisji Rewizyjnej RMZ, przedstawił jej Przewodniczący Zbigniew Zapart. Mówił, iż wszystkie komisje merytoryczne wydały opinie pozytywne, zarówno do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r., jak i do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2011 rok. Przedstawił także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) do wniosku Komisji o udzielenie absolutorium. Przewodniczący KR RMZ mówi również o wielu głosach wstrzymujących podczas głosowań nad wydawaniem opinii poszczególnych komisji, przy czym uznał to za wynikające z zawiłości nowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Wspomniał także, że pierwszy raz od wielu lat zdarzyło się, że na dzień 31 grudnia nie było deficytu. RIO nie zgłosiła żadnych uwag. Zadłużenie miasta spada - w tej chwili wynosi nieco powyżej 44%. Z. Zapart uznał, że jest to dobry kierunek dla budżetu Zgierza.

Przewodniczący RMZ Jarosław Komorowski odczytał opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2011 r. i otworzył dyskusję.

Głos zabrała Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek. Mówiła o planowanym na 2011 r. budżecie i wykonaniu, które ułożyło się w okolicy 103%, o inwestycjach miejskich, pozyskiwanych z UE środkach na różne projekty unijne, a także o wydatkach, głównie na oświatę, pomoc społeczną, kulturę i infrastrukturę. Prezydent zwróciła się do Rady Miasta Zgierza o udzielenia absolutorium.

Radna Beata Świątczak w imieniu Klubu Radnych PO przedstawiła stanowisko Klubu. Mówiła o ogólnej dobrej kondycji budżetu, o wzroście po stronie dochodów i spadku po stronie wydatków. Wskazała jednak na poszczególne działy budżetu. Wzrost dochodów wynika m. in. z podwyżek stawek podatków i zbycia nieruchomości. Stwierdziła, że spadek wydatków na pewno nie jest wynikiem oszczędnego działania. Przyznała, iż w Klubie PO nie ma dyscypliny głosowania.

Radny Andrzej Mięsok (niezrzeszony) mówił, iż pozytywne głosy radnych dotyczące sprawozdań wynikają z dobrej pracy Skarbnika i merytorycznych wydziałów. Powiedział, że Prezydent uchyla się od trudnych dyskusji na forum Rady, zajmuje się sprawami błahymi, zamiast ważnymi i trudnymi dotyczącymi miasta i jego mieszkańców. Wspomniał problemy, które pojawiają się w związku z działalnością miejskich spółek, mówił o ich zadłużeniu i jednoczesnym wzroście liczby miejsc pracy.

Radny Jerzy Sokół w imieniu Klubu Radnych J. Sokoła powiedział, iż członkowie Klubu długo dyskutowali na temat wykonania budżetu. Rozumieją trudne czasy, w których przyszło sprawować władzę Pani Prezydent. Na koniec powiedział, że Klub jest za udzieleniem absolutorium, aby organ wykonawczy mógł w spokoju wykonywać swoje obowiązki, nie ma jednak dyscypliny głosowania.

Radny Marek Sencerek, w imieniu Klubu Radnych PiS, podziękował współkoalicjantom oraz Prezydent i jej zastępcom za ostatni rok współpracy.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium było 15 radnych: M. Gajda, A. Grzelak-Makowczyńska, M. Forfecki, M. Sencerek i M. Pilarski (Klub Radnych PiS), E. Krzewina, J. Sokół, E. Steglińska-Maciak i K. Wężyk (Klub Radnych Jerzego Sokoła) oraz J. Komorowski, G. Maciński, S. Pelikan, S. Skupiński, Z. Zapart i J. Zielińska (radni niezrzeszeni).

Przeciw zagłosowało 8 radnych, w tym Klub Radnych PO (A. Frach, M. Hiliński, T. Kupis, K. Kupis-Wojciechowska, B. Palmowska, Z. Sobczak i B. Świątczak) oraz A. Mięsok (radny niezrzeszony). Nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący RMZ Jarosław Komorowski pogratulował Prezydent, Iwonie Wieczorek. Pani Prezydent podziękowała radnym za udzielenie absolutorium i wyraziła nadzieję na dobrą dalszą współpracę. Wyraziła również uznanie i podziękowała Skarbnikowi Miasta, Dorocie Kubiak oraz doradcy, Krystynie Beniak.


 

 

.