A A A
Urząd Miasta Zgierza28 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Zgierza. Głównym punktem sesji będzie głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydent Miasta Zgierza.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  b) ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,

  c) wyborów Rady Osiedla Krzywie – Chełmy w Zgierzu,

  d) wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu,

  e) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,

  f) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,

  g) skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu,

  h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.,

  i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,

  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,

  k) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza”.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
.