A A A

ŁódzkieZgierz za 10 milionów zł zrewitalizuje swoje centrum. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu miastu dotacji 7,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Nowy wygląd zyska ogród przy Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, przebudowany i wyremontowany zostanie budynek Muzeum Miasta Zgierza oraz układ komunikacyjny w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja. Zrewitalizowane zostanie także Centrum Rekreacji Rodzinnej w Parku Miejskim.

- Wsparcie rewitalizacji jest dla nas istotne. Pod koniec roku ogłosimy nowy konkurs – zapowiedział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. - Spodziewamy się, że będą do nas wracały oszczędności z obecnie przeprowadzanych przetargów. Dlatego chcielibyśmy otrzymać już wtedy dobrze przygotowane projekty, dające gwarancje realizacji do końca 2014 lub początku 2015 roku, by można było skutecznie wykorzystać pieniądze unijne.

Dofinansowanie dostanie także m. in. Teatr Arlekin w Łodzi, zabytkowa kamienica przy Pl. Dąbrowskiego w Łodzi oraz otoczenie dworca kolejowego w Radomsku.

więcej: www.lodzkie.pl

 

Dotacja ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 10.000.000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 7.670.266,16 zł
Wkład własny: 2.329.733,84 zł
Okres realizacji: lata 2011- 2014

 

W ramach projektu zaplanowano realizację 6 zadań:

 

A) Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- przebudowa nawierzchni, budowa schodów terenowych, wykonanie elementów małej architektury, ściany oporowej we wschodniej części Placu Kilińskiego, z zachowaniem obecnego spacerowo-rekreacyjnego charakteru miejskiej przestrzeni publicznej [pow. 4.940,00 m2],

- modernizacja północnej, wschodniej i południowej jezdni we wschodniej części Placu Kilińskiego, wraz z wymianą chodnika i utworzeniem nowych miejsc parkingowych,
- przebudowa południowego i wschodniego chodnika wokół ul. Długiej, 1 Maja i Placu Kilińskiego,
- upamiętnienie Rajmunda Rembielińskiego założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce oraz tzw. Umowy Zgierskiej (koszt własny Gminy Miasto Zgierz),
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami świetlnymi we wschodniej części placu Kilińskiego (z zachowaniem obecnego oświetlenia ulicznego),
- rewitalizacja zieleni parkowej znajdującej sie na obszarze opracowania wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz wykonanie trawników,
- wykonanie projektów technicznych zasilania w energię elektryczną pod wiaty, kioski, i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wartość zadania: 5.249.329,99 zł
Wkład własny GMZ: 821.482,80 zł

 

B) Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- wykonanie promenady pieszo-rowerowej wokół stawu Cylkego,

- modernizacja części ścieżek pieszych,
- budowa nowych, utwardzonych ścieżek pieszych i rowerowych wraz z małą architekturą,
- remont istniejącej nawierzchni parkingowej oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych,
- przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci [pow. 1.600,00m2],
- budowa nowych miejsc zabaw dla dzieci z niezbędną infrastrukturą wraz z małą architekturą i ogrodzeniem,
- wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie instalacji zasilania energetycznego z projektowanego przyłącza oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb toalet publicznych,
- rewitalizacja zieleni w parku miejskim - koszt własny Gminy Miasto Zgierz, jako jedno z działań kompleksowych podejmowanych przez Gminę Miasto Zgierz.
Wartość zadania: 1.599.999,99 zł
Wkład własny GMZ: 240.000,00 zł

 

C) Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja (zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie)
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- budowa drogi wewnętrznej przeznaczonej dla ruchu kołowego w kwartale Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1 Maja, [powierzchnia 1800,00m2],

- budowa chodników wewnątrz kwartału [pow. 500,00m2],
- wykonanie małej architektury (ławki, śmietniki, etc.),
- budowa parkingu (placu centralnego) wewnątrz kwartału [pow. 500,00m2],
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami świetlnymi wzdłuż projektowanej drogi, parkingu i ciągów pieszych oraz instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i gazowej.
- zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej drogi wewnątrz kwartału, w tym wykonanie trawników, kwietników i nasadzeń.
Wartość zadania: 950.000,00 zł
Wkład własny GMZ: 142.500,00 zł

 

D) Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- utwardzenie i zadaszenie części terenu dla potrzeb działalności Centrum Kultury Dziecka, [powierzchnia 250,0 m2],

- budowa nowych miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z niezbędną infrastrukturą (urządzenia zabawowe, ławki, etc.) [powierzchnia 100,0 m2],
- wykonanie pieca do wypalania ceramiki (koszt własny Gminy Miasta Zgierz) i instalacja kół garncarskich,
- budowa wiaty śmietnikowej [powierzchnia 4,0 m2],
- wykonanie ogrodzenia działki i bramy wjazdowej [o długości ok. 60,0 mb],
- remont nawierzchni oraz wydzielenie miejsc parkingowych i ścieżek,
- rewitalizacja zieleni znajdującej sie na działce - nowe nasadzenia drzew i krzewów [powierzchnia 500,0 m2], w tym miejsce do mini hodowli wikliny (koszt hodowli wikliny jest kosztem własnym Gminy Miasta Zgierz),
- wykonanie oświetlenia ogrodu oraz zewnętrznego zasilania w energię elektryczną dla potrzeb estrady i kina letniego (lampy ogrodowe i punkty świetlne).
- wykonanie ujęcia wody do celów pielęgnacji zieleni.
Wartość zadania: 306.000,00 zł
Wkład własny GMZ: 57.663,98 zł

 

E) Remont konserwatorski, przebudowa i termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Zgierza.
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres prac (koszt własny Gminy Miasta Zgierza):
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz instalacja windy dla osób niepełnosprawnych (podjazd),

- wymiana i modernizacja instalacji C.O. z wymianą grzejników,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej (w tym przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych),
- wzmocnienie stropu oraz częściowa wymiana i konserwacja więźby wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej dachu,
- wymiana blachy dachowej na dachówkę ceramiczną - karpiówkę (historyczny - pierwotny element wykończenia dachu) oraz prace wykończeniowe, prace tynkarskie, założenie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń,
- odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku, odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
Wartość zadania: 904.275,47 zł
Wkład własny GMZ: 904.275,47 zł

 

F) Budowa systemu monitoringu centrum Zgierza
W ramach zadania wykonany zostanie cyfrowy system monitorowania wizyjnego, w skład którego wejdą:
- 12 punktów kamerowych (PK), w tym 17 kamer,

- centrum monitorowania (CM), w tym wyposażenie i stanowisko operatorskie,
- siec światłowodowa (budowa sieci teletransmisyjnej).
Punkty kamerowe zostaną ulokowane w obszarze rewitalizowanego terenu centrum Zgierza:
• PK 1 - kamera obrotowa (1 szt.) - rejon placu Jana Kilińskiego,
• PK 2 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice Parku Miejskiego,
• PK 3 - kamera stacjonarna (1 szt.) - okolice Parku Miejskiego
• PK 4 - kamera obrotowa (1 szt.) - rejon ulicy Długiej,
• PK 5 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice ulicy Narutowicza,
• PK 6 - kamera stacjonarna (1 szt. ) - okolice ulicy Rembowskiego,
• PK 7 - kamera obrotowa (1 szt.) - okolice stawu,
• PK 8 - kamera stacjonarna (1 szt.) - okolice drogi wzdłuż stawu,
• PK 9 - kamera obrotowa (1 szt.) - okolice stawu,
• PK 10 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice drogi wzdłuż stawu,
• PK 11 - kamera stacjonarna (2 szt.) - rejon ulicy Piątkowskiej oraz droga w stronę stawu,
• PK 12 - kamera stacjonarna (2 szt.) - monitoring nowo wybudowanej drogi w kwartale ulic Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja.
Wartość zadania: 571.552,11 zł
Wkład własny GMZ: 85.732,82 zł

 

Harmonogram realizacji:
2011 
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,

2012 - prace przygotowawcze, dokumentacja techniczna, projekty techniczne uzgodnień, uzgodnienia wodno-gruntowe, konserwatorskie, archeologiczne, opinii ekspertyzy, analizy techniczne, prace konserwatorskie w Muzeum Miasta,
2013 - Rewitalizacja Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic Narutowicza, Rembowskiego, Długa, 1-go Maja.
2014 - Rewitalizacja Placu Kilińskiego i Parku Miejskiego w Zgierzu oraz budowa systemu monitoringu centrum Zgierza, prace konserwatorskie w Muzeum Miasta.


 

.