A A A

zkswlokniarzZarząd ZKS „Włókniarz” zwraca się z do władz miasta Zgierza z wnioskiem o przekazanie klubowi na własność terenu wraz z naniesieniami i budynkami klubowymi. Prezentujemy pismo skierowane przez Klub do prezydent Iwony Wieczorek.

"Od 67 lat Stowarzyszenie ZKS Włókniarz wykorzystuje przedmiotowe nieruchomości do prowadzenia zajęć sportowych, organizacji zawodów sportowych i wszelkich działań statutowych kształtujących postawę i charakter wielu pokoleń zgierskich dzieci i młodzieży.

Aktualnie zrzeszonych jest w naszym Klubie ponad 200 zawodników i zawodniczek. Na mocy stosownych umów Stowarzyszenie może wykonywać w obiektach remonty bieżące i dokonuje je nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat, inaczej teren już dawno byłby ruiną. Wartość nakładów ze środków własnych Klubu wielokrotnie przerosła już wartość budynków a gdyby nie coroczne wydatki na utrzymanie boisk, nie nadawały by się do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Ponadto bez prawa do własności Stowarzyszenie nie może wykonywać remontów i modernizacji obiektu o poważniejszym charakterze, nie może też się skutecznie ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. A takich poważnych prac remontowych i inwestycyjnych wymaga ten teren każdego roku.

Jesteśmy w stanie się ich podjąć pod warunkiem inwestowania pieniędzy w obiekt, którym możemy dysponować na prawie własności a wieloletnie starania pokazują, że składane wnioski o dofinansowanie modernizacji obiektów pozostają bez echa. Sytuacja jest więc patowa: my nie możemy modernizować obiektu, bo tak naprawdę nie jest on naszą własnością i nie mamy do tego prawa, a gmina nie jest zainteresowana finansowym wkładem w prace remontowe, bo Klub jest dzierżawcą terenu.

Nie chcemy w tym miejscu krytykować gospodarności samorządu zgierskiego, ale wiele przykładów losów podobnych obiektów pokazuje, że brak zainteresowanego rozwojem i przyszłością terenu gospodarza obiektu doprowadza do degradacji terenu który winien służyć nadrzędnemu celowi jakim jest rozwój sportowy zgierskiej młodzieży.

Przez choćby ostatnie 10 lat pokazaliśmy, że jako organizacja (posiadająca status stowarzyszenia), związana z historycznie z mieszkańcami Zgierza i działająca dla ich dobra, potrafimy skutecznie wykonywać zadania, których się podjęliśmy. Gwarantujemy (co może być zawarte w zapisach aktu notarialnego i stosownej uchwały Rady Miejskiej), że nieruchomości będą wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej Klubu ze stosownymi zapisami zabezpieczającymi majątek stowarzyszenia nawet w przypadku jego likwidacji.
Stowarzyszenie wcześniej już kilkukrotnie występowało do Gminy Miasta Zgierz o przekazanie obiektów na własność a proponowane z inicjatywy Klubu rozwiązania co do różnych form zaangażowania Gminy Miasta Zgierz w pomoc lub partycypację kosztów niezbędnych remontów i inwestycji nie zyskały aprobaty. Wyrażając dobrą wolę przekazaliśmy część terenów Gminie Miastu Zgierz pod konkretne cele tj. budowa kompleksu Orlik oraz pełnowymiarowego boiska trawiastego wraz z zapewnieniem utrzymania w dobrym stanie drogi dojazdowej które to zadania posiadały konkretne terminy realizacji. Oprócz wykonania kompleksu Orlik nie spełniono deklarowanych zadań a terminy ich wykonania minęły ponad 2 lata temu. Świadczy to ewidentnie o tym iż Gmina Miasto Zgierz nie posiada i nie posiadała środków nawet na inwestycje w przekazany miastu teren a cóż dopiero na kilkukrotnie większy obszar Klubu wraz z naniesionymi budynkami.

Ubolewamy nad tym faktem ale nie jesteśmy odpowiedzialni za stan finansów i działania samorządu zgierskiego. Jednakże w trosce o dalsze losy Klubu zmuszeni jesteśmy planować jego przyszłość a bez zapewnienia niezbędnej infrastruktury naszych obiektów nie jest to możliwe. Zdecydowaliśmy się na dynamiczny rozwój i stworzenie nowoczesnej bazy treningowej dla dzieci i młodzieży co realizujemy z sukcesem od lat. To główny cel Stowarzyszenia teraz i w najbliższej perspektywie. Jesteśmy gotowi pozyskać środki oraz inwestorów na budowę nowoczesnej bazy sportowej i wymagamy zapewnienia nam takiej szansy.

Dlatego proponujemy rozwiązanie zapewniające optymalne korzyści i Gminie Miastu Zgierz i ZKS Włókniarz i samorządowi zgierskiemu a przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Zwracamy się raz jeszcze aby na mocy Uchwały Rady Miasta Zgierza przekazać ww. nieruchomości tytułem własności na Stowarzyszenie ZKS Włókniarz. Takim sposobem Gmina Miasto Zgierz nie będzie ponosić kosztów remontów, inwestycji i utrzymania obiektów, ZKS „Włókniarz” będzie inwestował i dbał o własne tereny zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia (tak jak to czynił dotychczas) a młodzież i mieszkańcy Zgierza zyskają obiekt sportowy odpowiadający panującym obecnie standardom.

Wnioskujemy o podjęcie konsultacji w przedmiotowej sprawie i prosimy o wpisanie do porządku obrad sesji Rady Miasta Zgierza".

źródło: Robert Bieliński, Prezes Zarządu ZKS "Włókniarz" 

 

.