A A A

Do 30 września sołectwa Gminy Zgierz mają czas na zgłaszanie swoich wniosków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Na wszystkie sołectwa gmina przeznaczyła łącznie ponad 600 tys. zł, pojedyncze jednostki otrzymają od 8 do blisko 30 tys. zł, sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.

gmina zgierz

fot. gmina-zgierz.pl 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Wtedy każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek musi zawierać: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa oraz oszacowanie kosztów z uzasadnieniem.

W 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono 533 tys. zł. Wśród zgłoszonych wniosków znalazły się m. in. naprawy dróg gminnych, remonty i doposażenie obiektów użyteczności publicznych, montaż wiat autobusowych, siłownie zewnętrzne, oświetlenie uliczne i ogrodzenia placów zabaw.

Więcej informacji na stronie gmina-zgierz.pl.

.