A A A

staze starostwoPowiatowa Rada Zatrudnienia rozdzieliła środki, jakie w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu przeznaczy na walkę z bezrobociem w powiecie zgierskim. Z kwoty 15,6 mln zł połowa zostanie przezaczona na statutowe zadania PUP, zaś z 7,8 mln zł wdrażane będą dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt zostanie zrealizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) za kwotę prawie 5 mln zł. Objęte nim będą osoby w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w tutejszym urzędzie jako bezrobotne, nie uczestniczące w żadnym szkoleniu i w kształceniu w trybie stacjonarnym. Uczestnikami drugiego projektu o wartości 2 mln 800 tys. zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, będą osoby bezrobotne w wieku 30+. Dodatkowo PUP w Zgierzu przeznaczy blisko 400 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 25. roku życia, z przeznaczeniem na bony stażowe, bony szkoleniowe i prace interwencyjne. 

Powiatowy Urząd Pracy przewiduje, że wsparciem zostanie objętych 1240 bezrobotnych, którzy otrzymają dofinansowanie do staży i bonów stażowych, robót publicznych i prac interwencyjnych. Także przedsiębiorcy zatrudniający osobę ze skierowaniem z „pośredniaka” mogą liczyć np. na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, czy sfinansowanie szkoleń przyuczających do zawodu. 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu również korzysta ze środków z PUP w Zgierzu, zatrudniając bezrobotnych na roboty publiczne i przyjmując ich na staże. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta 16 osób. Staż w całości finansowany jest ze środków urzędu pracy, natomiast przy robotach publicznych założenie jest takie, że pensja pracownika nie może być niższa niż najniższa krajowa, z czego PUP finansuje 1200 zł, a pozostałą część dokłada zakład pracy.  

źródło: www.powiat.zgierz.pl 

.